Pyatigorskiy
Trades: 2
Scrubbrush Masterkey
Forestfall Masterkey
Urban Colt
Desert Crossbow
Desert Ace
Harvest Sportshot
Urban Scalar
Harvest Sabertooth
Cobweb Bandana